ÜREME ALANINDA ÇALIŞAN PROFESYONELLER İÇİN HIZLI GERÇEKLER


Her yıl, Amerika’da 45 yaşın altındaki insanlar arasında yaklaşık 140.000’ine kanser tanısı konuluyor. Kanserden kurtulma oranı tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve bu oran 45 yaş altındakiler için neredeyse %77. Ayrıca günümüzde doğurganlığı koruyabilme seçenekleri de bununla beraber daha da artmış durumdadır. Kanser tedavileri kalıcı olarak kısırlığa yol açabilse bile, üreme sağlığını koruma platformu kanser sonrasında çocuk sahibi olabilmek için büyük umutlar sağlamaktadır.

Zorlukla da olsa, üreme sağlığını korumada çalışan profesyonellerin altyapısı sayesinde, kanser hastalarının özel ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Buna bağlı olarak, bu site, kanser tedavisi sonucu oluşan kısırlık ve bu yolda, ihtiyaç duyulan tedavi yöntemleri konusunda size yardımcı olacaktır.

Üreme Sağlığı Uzmanın Rolü 

Bir üreme sağlığı uzmanı olarak öncelikle 2 tip hasta göreceksiniz: Yeni teşhis konmuş hastalar ve kanseri yenmiş kişiler.

Yeni teşhis konmuş hastalar potansiyel kısırlığa yol açabilecek kanser tedavisi öncesi, sizin yardımınıza ihtiyaç duyacaklardır. Kanseri yenmiş kişiler ise çocuk sahibi olabilmek için sizin yardımınıza ihtiyaç duyarlar. Bu hastaların ihtiyaçları, sizin yıllardır tedavi ettiğiniz standart infertil hastalardan daha farklıdır. Bu nedenle standart uygulamalarınıza bir modifikasyon yapmanız gerekebilir.

Hayati tehlikesi yüksek olan bir hastalıkla baş etmeye çalışan hastalar

Yeni kanser teşhisi konulmuş hastalar, önemli bir şoku atlatmaya çalışıp bir yandan da bu ölümcül hastalığı genetik miras olarak geçirip geçirmeyeceğinin duygusal stresi ile baş etmeye çalışmaktadırlar. Kanserin bu çifte darbesini hazmetmeye çalışma süreci oldukça travmatik olacaktır bu nedenle de büyük hassasiyetle yaklaşmak gerekmektedir.

Üreme sağlığını korumak için sürenin çok kısıtlı olması

Kanser hastaları, doğurganlıklarını korumak için çok kısa bir zaman dilimine sahiptirler. Örneğin; çoğu hasta ameliyat ile tedavi arasında sadece 2 ila 6 haftalık boşluğa sahiptir. Bu boşluk üreme sağlığını korumak için gayet uygundur. Bundan daha az süreye sahip olan hastalar için standart infertilite tedavisi uygun olmayabilir. Özellikle bayan hastalar bütün üreme sağlığını koruma seçeneklerinden faydalanabilmeleri için acele bir şekilde danışmanlık almalıdırlar.

Onam formları

Her hastadan embriyo, gamet ve doku dondurulması için onam formu alınmasına rağmen, kanser hastaları hayati tehlike içerisinde bulunduklarından dolayı, bu durum farklı tartışılmalıdır. Deneysel tedavilerin uygulanacağı vakalarda ya da pediatri hastalarında özel onam formları geliştirmek gerekli olabilir.

Muhtemel en verimli aile planlaması

Kanser hastaları tedavi sonrasında hemen kısır olabilirler. Bu nedenle tedavi öncesinde dondurulabilen ne kadar doku ya da gamet hücresi varsa, bunlar hastanın genetik materyalini koruyabileceği tek şeydir. Hastalar bu durumu, tedavi öncesinde üreme sağlıklarını koruma yöntemini seçerken bilmelidirler. Örneğin; tipik bir hasta dondurulmuş materyalini masrafları az tutmak amacıyla, IUI (Aşılama) yöntemi ile kullanmak isteyebilir. Ama sınırlı sayıda spermi olan azospermik bir hasta için mikroenjeksiyon yöntemi daha verimli olur. Ayrıca  bir sefer yumurta toplama şansı olan kadın şansını daha çok arttırmak için donor spermi kullanarak yumurtalarını embriyo şeklinde dondurmak isteyebilir. Keza birden fazla sefer yumurta toplama şansı olan hasta ise daha az verimli bir yöntem olan yumurta dondurmayı seçebilir. Bu tarz seçimler, istediği her yöntemi uygulayabilme fırsatına ve zamanına sahip standart infertil hastanın seçimlerinden oldukça farklılıklar göstermektedir. Yukarıda anlatılan detaylardan dolayı, bu konuda uzmanlaşmış bir kişinin uzman olarak hastaların ihtiyaçlarını karşılamak ve yol göstermek için tayin edilmesi faydalı olacaktır.


Erkek Hastalar için Riskler

Hodgkin lenfoma ve testis kanseri olan hastalarda, kanser düşük sperm sayısı ile korelasyon gösterebilir. Erkek hastalar için birincil tehdit, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi sonrası sperm üretimi, kalitesi, hareketliliği ve DNA’sı üzerine hasar oluşması durumudur. Herhangi bir kanser tipine sahip olan hastalarda, kanser tedavisi üreme sağlığına hasar verebilmesi riski vardır. Üreme sağlığı üzerine oluşabilecek hasar çeşitli nedenlere bağlı olabilir.

  • Kullanılan ilaç tipi ve dozu,
  • Radyasyon lokasyonu ve dozu,
  • Tedavi sürecindeki hastanın ergenlik statüsü ve hastanın tedavi öncesindeki üreme fonksiyonları (çoğunlukla bilinmez).
  • Testis gibi üreme organları üzerine yapılan cerrahi müdahaleler üreme yetisini etkileyebilir ve ayrıca pelvik operasyonları sinir sistemine hasar verebileceği için ejakülat verme bozukluklarına yol açabilir.

Kanser tedavileri ile ilgili riskleri daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.


Azospermi riski
 (Kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser tedavileri sonrası)

Aşağıdaki tabloda erkek üreme fonksiyonunu etkileyebilecek yaygın görülen kanser tedavilerinin klinik deneyim ve güncel araştırmalara göre derlenmesi bulunmaktadır.

RİSK DERECESİ TEDAVİ KULLANIMI
Yüksek risk- tedavi sonrası uzun süreli azospermik durum Bütün vücud ışınlanması (BVI) Kemik iliği nakli/kök hücre nakli (KİN-KHN)
Testiküler radyasyon dozu >2.5 gy (erkeklerde) Testis kanseri, akut lenfoblastik lösemi (ALL), NON-HODKİN lenfoma (nhl)
Testiküler radyasyon dozu >6 gy (oğlanlarda) ALL,NHL. Sarkom üreme hücreleri tümörleri
Prokarbazian içeren tedavi protokolleri: COPP,MOPP MVPP chlVPP  chlVPP/EVA, MOPP/ABVD Hodgkin lenfoma
Alkilleyici kemoterapi (cyclophoshamide,busulfan,melphalan) BMT-SCT
Herhangi bir alkilleyici ajan (örneğin; prokarbozin, nitrojen mustard, cyclophoshamide)+ BVI pellvik radyasyonu veya testiküler radyasyon Testis kanseri BMT-SCT,ALL,NHL,sarkom neurobla,stoma,hodgkin lenfoam
cyclophoshamide>7.5 gr/m2 Sarkom , NHL, neuroblastoma,ALL
Kafatası/beyin radyasyonu>40Gy Braın tümör
Ara seviyede risk- standart dozda uzun süreli azospermik durum yaygın değildir BEPX2 -4 siklus (bleomycin,etoposite,cisplatin) Testis kanseri
Toplam cisplatin dozu<400mg/m2 Testis kansei
Toplam carboplatin dozu<2g/m2 Testis kansei
Testiküler radyasyon dozu1-6 gy (abdominal/pelvic radyasyonunun dağılmasından kaynaklanan) Wilms tümör, neuroblastoma
Düşük risk tedavi sonrasında geçici azospermik durum Alkilleyici olmayan kemoterapi : ABVD,OEPA,NOVP,CHOP,COP hodgkin lenfoma, NHL
Testiküler radyasyon dozu 0.2-0.7 gy Testiküler kanser
Çok düşük risk sperm üretimi üzerine etkisi yoktur Testiküler radyasyon dozu <0.2 gy Birçok kanser tipi
ınterferon-a Birçok kanser tipi
Radyoaktif iyot Troid
Bilinmeyen risk İrinotecan Kolon kansei
Bevacizumab (avastin) Kolon kanseri, non-small cell akciğer
Cetuximab (erbitux) kolon kafa ve boyun
Erlotinib (tarceva) Non- small cell akciğer, pankreas
Imatinib (gleevec) Kronik myeloid lösemi (CML),gastrointestiral stromal tümör (GIST)

Erkekler İçin Üreme Sağlığını Koruma Yöntemleri

Üreme sağlığını korumak için erkeklerde kullanılabilecek en güvenli ve ispatlanmış method sperm bankasıdır. Düşük sperm sayısı ve kalitesine sahip hastalarda ICSI (Intracytoplasmic sperm injection) işleminin geliştirilmesi, bu tip hastalarda sperm bankasının faydasını arttırmıştır.

Tedavi sonrası, hastalar infertilite statülerini değerlendirebilmek adına muhakkak semen analizi yaptırmalıdırlar. Azospermi olarak kalan hastalarda, testiküler sperm alınması işlemi düşünülebilinir. Kanser tedavisinin sonucu, sinir sistemi hasarı olan hastalarda, ejakülat verme güçlüğü olacağından stimulasyon teknikleri ya da elektroejakülasyon yöntemleri yararlı olabilir. Baba olabilmek için seçenekler arasında donor spermi kullanma ya da evlat edinme de sunulabilinir.

Kalıtsal genetik sendromların dışında, kanserin ya da kanser tedavisinin kanseri yenen hastaların çocuklarının kanser riskini ve konjenital bozuklukları arttırdığına dair hiçbir kanıt yoktur.

(Deneysel prosedürler de dahil olmak üzere, daha detaylı bilgi alabilmek adına aşağıda ki tablolara bakınız.) 

SEÇENEK SPERM BANKASI (MASTÜRBASYON) İLE SPERM BANKASI (ALTERNATİF METHOTLAR) İLE GONODLARIN RADYAYONDAN KORUNMASI
Medikal Statü Standart Deneysel Standart
Tanım Sperm mastürbasyon yoluyla elde edilir ve sonra dondurulur Sperm sedasyon altında testiküler sperm alımı ya da elektroejaküasyon ile alınır Testislere gelecek olan radyasyonu azaltmak için koruyucu kalkan kullanılır
Pubertal statü Ergenlik sonrası Ergenlik sonrası Ergenlik öncesi ve sonrası
Gerekli zaman Ayaktan tedavi Ayaktan tedavi Radyason tedavisi ile birlikte
Başarı oranları Erkekler için en gelişmiş teknik, yüksek başarılıgenellikle Sperm bulunduğu taktirde standart sperm bankası sistemi ile aynı başarı oranına sahip Başarı oranı radyasyon alanı ve anatomi ile bağlıdır
Maaliyet 3 örnek dondurma ücreti yaklaşık 1500 dolar yıllık saklama vergilendirmesi ortalama 500 dolar Örnek alma metoduna bağlı olarak değişken Genellikle radyasyon tedavisi masraflarına dahildir
Zamanlama Kanser tedavisi öncesinde Kanser tedavisi önesinde Tedavi süresinve
Özel dikkat Dondurma işlemi için günlük örnek verme gerekebilir Sperm verme güçlüğü olan erkeklerde düşünülebilir Ekspertiz gerklidir, kemoterapinin etkilerine karşı korumaz

 

TESTİS DOKUSU DONDURULMASI TESTİSTEN SPERM ALIMI DONOR SPERM EVLATLIK
Deneysel Standart Standart Standart
Biyopsi ile doku alınır,gelecekte kullanılmak üzere dondurulur Sperm bulabilmek için testis dokusuna biyopsi uygulanır Yapay döllenme yada IVF için donor spermi kullanılabilir Yasal ebeveyn-çocuk ilişkisi yaratmak için gerekli süreçtir
Ergenlik öncesi ve sonrası Ergenlik sonrası Ergenlik sonrası Ergenlik sonrası
Ayakta tedavi Ayakta tedavi Halihazırda almak için bulunabilir Evlatlık edinme şekline bağlı olarak değişebilir
İnsanda başarı oranları henüz net değil Ergenlik sonrası hastalarda 30-70% 50-80 % Analiz edilmemiştir
Ameliyat ücreti 500-2500 dolar,dondurma 300-1000 dolar,yıllık saklama 500 dolar/senelik Töp başına 200-500 dolar ve IUI yada IVF tedavisi masrafları 2500-35000 dolar
Kanser tedavisi öncesinde Tedavi öncesi yada sonrasında Tedavi sonrasında Tedavi sonrasında
Ergenlik öncesi erkekler için bir seçenek olabilir Sperm bulunduğu takdirde merkez dondurabilme donanımına sahip olmalı Karakteristik özelliklere göre donor seçilebilmelidir Medikal hikaye bir faktor olabilir

 

Kadınlar Hastalar için Riskler

Kadınlarda kanser kendi başına doğurganlığı etkilemiyor gözükse de kanser tedavileri rahim ve serviks hasarları oluşturabileceğinden, kadın üreme sağlığı üzerine şu şekilde riskler oluşturabilir: Doğrudan kısırlık, erken menopoz ve gebeliği taşımaya yönelik tehlikeler.

  • Üreme sağlığını etkileyebilecek faktörler;
  • Kullanılan ilaç tipi ve dozu,
  • hastanın yaşı,
  • tedavi sırasındaki pubertal statü ve tedavi öncesindeki doğurganlık durumu(Çoğunlukla bilinmez)
  • Kemoterapi ve radyoterapi oosit ve foliküllere hasar verebilir.

Bu doğrudan menopoz ya da tedaviden yıllar sonra erken menopoza yol açabilir. Çoğu hasta tedavi süreci sonrasında menstruasyon döngüleri geri geldiğinde, tedavinin doğurganlıklarını etkilemediğini düşünür. Bu hastalarla erken menopoz riski hakkında konuşulmalıdır. Oosit hasarına ek olarak, yeni araştırmalar kemoterapi ve radyoterapinin yumurtalık damarlarına ve stromal fonksiyonuna etki ettiğini göstermiştir.

Yumurtalılıklar, follopian tüplerinin, rahmin veya serviksin alınmasını gerektiren cerrahi operasyonlarda kişinin gebe kalmasını ya da bebek taşıyabilme yetisini engeller. Radyasyon rahme hasar verebilir ve düşük ya da düşük kilolu doğum riskini arttırabilir.Pelvik radyasyonu alan kanseri yenen hastaların, gebe kalmadan önce bir doğum doktorunu görmesi tavsiye edilmelidir.

Çeşitli kanser tedavileri ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.


Kanser tedavileri sonrasında amenore riski

Aşağıdaki tablo genel kanser tedavisinin menstruasyon üzerine etkisini klinik deneyim ve yayınlanan yayımlara dayalı olarak göstermektedir. Genel olarak çalışmalar, örneğin; hormon düzeyleri ya da folikül sayımı gibi daha net olan diğer üreme fonksiyonu ölçümleri üzerine fokus olmamıştır.

RİSK DERECESİ TEDAVİ PROTOKOLÜ GENEL KULLANIM
Yüksek risk kadınların <%80 inde tedavi sonrasında amerone gelişebilir Bütün abdominal veya pelvic radyasyon dozu>6Gy olan erişkin kadınlarda Birçok Kanser türü
Bütün abdominal veya pelvik radyasyon dozu>15Gy olan ergenlik öncesi kızlarda yada >10Gy olan ergenlik dönemindeki kızlarda Willm Tümör,neuroblastoma,sarkom,Hodgkin Lymphome
BVI radrasyon dozlarında Kemik iliği transplantı/Kök hücre transplanto (KİT/KHT)
CMF,CEF,CAF *6siklus 40+yaş kadınlarda Meme kanseri
Cyclophosphamide 5g/m2 40+ yaş kadınlarda Birçok Kanser türü
Cyclophosphamide 7,5g/m2 olan <20 yaş kızlarda Non-Hodgkin Lenfoma (NHL) neurosblastoma, akut lemfoblastik lösemi (ALL),sarkom
Alkilleyici kemoterapi (Örneğin Cyclophosphamide,busulfan,melaphan)conditioning for transplant KİT/KHT
Herhangi bir alkilleyici ajan (Örneğin Cyclophosphamide,ifofsamide,busulfan,BCNU,CCNU) + BVI veya pelvic radyasyonu KİT/KHT ,over kanseri ,sarkom,neuroblasyon,Hodgkin Lenfoma
Procarbazine protokoller,MOPP,MVPP,COPP;ChVP,P/EVA,BECOPP,MOPP/ABVD,COPP/ABDV Hodgkin Lenfoma
Kafatası/beyin radyasyon dozu>40 Gy Beyin Tümörü
Orta risk kadınlarda yaklaşık 30-70% inde tedavi sonrasında amenore gelişebilir CMF veya CEF veya CAF *6 siklus 30-39 yaş arasında kadınlarda Meme kanseri
AC 40+ yaş kadınlarda Meme kanseri
Bütün abdominal veya pelvik radyasyon değeri 10<15 Gy ergenlik öncesı kızlarda Willms tümör
Bütün abdominal yada pelvik radyasyon değeri 5< 10 Gy in ergenlik dönemi kızlarda Willms tümör,neuroblastoma
Spinal radyasyon değeri > 25 Gy Spinal tümör,beyin tümörü,neuroblastoma nükseden ALLveya NHL
Düşük risk kadınların <20% inde tedavi sonrasında amenore gelişebilir AC 30-39 yaş kadınlarda Meme kanseri
CMF,CEF veya CAF *6 siklus 30 yaş altı kadınlarda Meme kanseri
Alkile kemoterapilerde;ABVD,CHOP,COP olmayan Hodgkin lenfoma,NHL
AC (Anthracydine cytarabine) Akut Myeloid Lösemi ( AML)
Multi-ajan terapileri ALL
Çok düşük risk mense üzerine ihmal edilebilir etki MF (Methotrexate,5-FU Meme kanseri
Vincristine (Multi-ajan terapide kullanılan Lösemi,Hodgkin lenfoma,NHL,Neuroblastoma,Rhabdomyosarcoma,willms tümör,Kapasisarkom
Radyoaktif iyodine Trioid kanseri
Paclitaxel,doscetaxel (ALL protokolünde kullanılan texanes ) Meme kanseri
Oxalplatin Over kanseri
Bilinmeyen risk Irinotecan Kolon kanseri
Bevacizumab (avastin) Kolon,non-smail cell akciğer
Cetuximab (Erbitux) Kolon,kafa ve boyun
Trastuzamab (Herceptin) Meme kanseri
Erlotinib (Tarceva ) Non-small cell akciğer,pankreas
Imatinib (Gleevec  ) Kronik Myeloid Lösemi ( KML) gastrointestinal stromal tümör (GIST)


Kadın Hastalar İçin Üreme Sağlığını Koruma Yöntemleri

Üreme sağlığını korumak için kadınlarda kullanılabilecek en güvenli ve ispatlanmış method embriyo dondurmadır.
“Acil IVF”- ya da kısaltılmış bir kontrollü siklus hastanın kanser tedavisi zaman çizelgesine uyması için uygulanması gerekebilir.  IVF hormonların kullanımı konusunda endişesi olan veya embriyo meydana getirmek için standart IVF’e zamanı olmayan bekar kanser hastaları adet döngüsünün herhangi bir zamanında lüteal faz dahil olmak üzere acil IVF tedavisine alınabilir. Bu olgularda yumurta gelişimi ilaçlarını başlamak için adetin 2.- 3. günlerini beklemeye gerek yoktur.

Standart IVF ilaçlar ile over stimülasyonu geçirmek istemeyen hormona duyarlı tümörü olan kadınlar için, tamoksifen ve aromataz inhibitörleri gibi alternatif ilaçlar kullanılan protokolleri hormon maruz kalmayı sınırlamak amaçlı kabul edilebilir. Artan kan estrojen düzeyinden kaçınmak için özellikle estrojen duyarlı meme kanserlerinde tedavide aromatöz inhibitörleri (Letrozol) kullanılmaktadır.
Bekar veya embriyo oluşturulması için sperm sağlamak amaçlı bir erkek partneri olmayan hastalara yumurta dondurma tedavisi önerilebilir.

Over stimülasyon için zamanı olmayan hastalar ayrıca in vitro maturasyon veya yumurtalık dokusu dondurma gibi hızlı bir şekilde yapılabilen deneysel prosedür seçenekleri düşünebilir. İn vitro olgunlaşmamış yumurtaları alarak onların in vitro olgunlaşmasını sağlamayı içermektedir. Yumurtalar olgunlaştığı zaman döllenmeden dondurularak veya fertilizasyon işleminden sonra embriyo oluşumu sağlanıp dondurularak saklanması mümkün olabilir. Yumurtalık dokusu dondurulması yumurtalıktan korteksin çıkarılması, kesit alınması dondurulmasını içerir. Over şeritleri daha sonra hormonal fonksiyonu IVF ile sağlamak için transplante edilebilir.

Tedavi sonrası, hastaların kendi üreme durumu değerlendirmek için doğurganlık testi yapılmalıdır. Hasta doğurganlık göstergesi olarak adetini tekrardan görmeye güvenmemelidir ve erken menopoz riski değerlendirmeye alınmalıdır. Yüksek erken menopoz ya da azalmış over rezervi belirtilerini gösteren hastalar kanser tedavisi sonrası bir aile kurmak için hazır değilseler menopoz ortaya çıkması olasılığını düşünerek doğurganlıklarını korumayı düşünmelidirler.

Kısır olan veya hamilelik gerçekleştiremiyor olan hastalar için donör yumurta, donör embriyo, taşıyıcı annelik ve evlat edinme gibi seçenekleri de annelik için sunulmalıdır. Veri sınırlı olsa da, hamilelik sonrası kanser yineleme, hatta hormona bağlı hassas tümörü olan hastalarda neden olarak görünmemektedir.

Buna ek olarak, kalıtsal genetik sendromlar ve  in utero kemoterapiye maruz kalmanın yanı sıra, kanseri yenen hastaların çocuklarında kanser veya konjenital anomalilerinin artırdığına dair hiçbir kanıt yoktur.

İN VİTRO MATÜRASYON GONADLARIN RADYASYONDAN KORUNMASI YUMURTALIK TRANSPOZİSYONU
Deneysel Standart Standart
Olgunlaşmamış yumurtaların toplanması ve lab. Ortamında olgunlaştırılması Üreme organlarına dağılım radyasyonu azaltmak için koruyucu kullanımı Radyasyondan uzak alanda yumurtalıkların cerrahi repozisyonu
Puberte sonrası Puberte öncesi ve sonrası, Puberte öncesi ve sonrası
2-10 gün ayakta cerrahi işlem Radyasyon tedavileri ile birlikte Ayakta cerrahi işlem
Her embriyo transferi için &30 a kadar Sadece seçilen  radyasyon alanları ve anatomi ile mümkündür Değişmiş kan akımı ve dağınık radyasyon nedeniyle yaklaşık &50
Yaklaşık 5.000 dolar Genellikle radyasyon fiyatına dahil Bilinmiyor: belki sigorta tarafından ödenmiş
Tedavi süresince Tedavi süresince Tedavi öncesi
Standart ovaryen stimülasyonu gerekmez, sadece birkaç merkez bu işlemi önermekte Uzmanlık gerekli, kemoterapi etkisine karşı konulmaz Uzmanlık gerekli
RADİKAL TRAKELEKTOMİ YUMURTALIK BASTIRILMASI DONÖR EMBRİYOLAR DONÖR YUMURTALAR GESTASYONEL TAŞIYICI ANNELİK EVLATLIK EDİNME
Standart Deneysel Standart Standart Standart Standart
Uterusun korunması ile serviksin cerrahi olarak çıkarılması Overyen siklüsü baskılamak için kullanılan ilaçlar Çift tarafından bağışlanmış embriyolar Kadın tarafından bağışlanmış yumurtalar Bir başka kadın veya çift gebelik taşıyan kadınlar Yasal bir ebeveyn-çocuk ilişkisi oluşturan süreç
PUBERTE SONRASI PUBERTE SONRASI PUBERTE SONRASI PUBERTE SONRASI PUBERTE SONRASI PUBERTE SONRASI
Yatarak tedavi cerrahi işlem Kemoterapi ile birlikte Değişir;IVF ile birlikte yapılır Değişir;IVF ile birlikte yapılır Değişir;taşıyıcı ve implante embriyo bulmak için zaman gereklidir Evlat edınme türüne bağlı olarak değişir
Uygun adayların yüksek kanser yenilenmesi kantı yok Bilinmiyor;tartışmalı sonuçlar bildirildi,Geniş randomize çalışmalar yapılmakta. Bilinmiyor;dondurulmuş IVF embriyolarından daha yüksek 40-50% IVF’e benzer- yaklaşık 30 % N/A
Genellikle kanser tedavisine dahil 500 dolar/aylık 5000-7000 dolar (IVF için fiyatlar ek) 5000-15000 dolar (IVF için fiyatlar ek ) 10,000-100,000 2,500-35,000
TEDAVİ SÜRESİNCE TEDAVİ SÜRESİNCE TEDAVİ SONRASI TEDAVİ SONRASI TEDAVİ SONRASI TEDAVİ SONRASI
Erken aşamada rahim ağzı kanseri ile sınırlıdır,sınırlı sayıda merkezde bulunur. Radyasyon etkisinden korumaz. Donör embriyo IVF klinikleri veya özel acenteler üzerinden bulunabilir Hastalar donör bazlı çeşitli özellikleri seçebilir Yasal durum devlet tarafından değişir. Medikal hikaye faktör olabilir